Script in top of BODY : Script in bottom of BODY:
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

2012 - 2011

 

 

מידעוני המיסים 2012

 

מידעון מס' 124

 • חוזר 1- הוראות ביצוע מס הכנסה מס' 2/2013 :הטיפול בבקשה לקבלת אישור זכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק
 • חוזר 2- המיסוי בארה"ב לאחר "המצוק הפיסקאלי"
 • חוזר 3- פס"ד בראון פשימן תקשורת בע"מ - הוצאות מימון שנוצרו כתוצאה מרכישת מניות מחלקות דיבידנד
 • הודעות
  1. שיעור הריבית בשנת 2013 לעניין סעיפים 3 (ט)ו- 3(י) לפקודה
  2. אי תוחלת תקני דיווח חשבונאים בינלאומיים (IFRS) לעניין קביעת ההכנסה החייבת

לקריאת המידעון המלא


 

מידעון מס' 123

 • חוזר 1- חוק הרווחים הכלואים
 • חוזר 2- הטבות מס לרשויות מקומיות ולתאגידי מים בשליטתן המלאה
 • חוזר 3- פס"ד בר רפאל - הכנסה מהפעלת כלי טייס של חברה ישראלית נחשבת כהכנסה שהופקה בישראל
 • חוזר 4- פס"ד שיפמן - פקודת מס הכנסה וחוק מיסוי מקרקעין אינם מאפשרים לקזז הפסד ריאלי
 • תזכורת- הגשת בקשה להיחשב כחברה משפחתית עד 30.11.2012

לקריאת המידעון המלא


 

מידעון מס' 122

 • חוזר 1- היורש נכנס לנעלי המוריש גם לעניין פריסת השבח הריאלי
 • חוזר 2- פס"ד העמותה לויפאסנה - דחיית עתירה להכרה כמוסד ציבורי לעניין סעיף 46(א) לפקודה
 • חוזר 3- תיקון 74 לחוק מסמ"ק: הטבות מס לפרויקט תמ"א 38 בדרך של הריסה והקמה מחדש
 • הודעה
  1. העלאת שיעור מס שכר ומס רווח על פעילות של מוסדות כספיים

לקריאת המידעון המלא


 

מידעון מס' 121

 • חוזר 1- העלאת שיעורי המע"מ, מס ההכנסה והפרשות המעסיק לדמי הביטוח הלאומי
 • חוזר 2- הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 :דיווח על בסיס מזומן לצרכי מס
 • חוזר 3- פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מהשכרת דירות מגורים
 • חוזר 4- פס"ד עיריית תל אביב - חידוש חוזה חכירה מקורי פטור ממס, אך לא זכויות חדשות שהוענקו במסגרתו
 • הודעה
  • הפטור במכירת דירת מגורים מזכה יינתן אחת לארבע שנים

לקריאת המידעון המלא


 

מידעון מס' 120

 • חוזר 1- מסלול סיוע לעידוד עסקים קטנים ובינוניים ליצוא לחו"ל – מסלול סיוע ליצואן הבודד
 • חוזר 2- פס"ד בני יהודה - הטלת מע"מ על יבוא כרטיס שחקן זר
 • חוזר 3- שינויים בחוקי המס בקפריסין

לקריאת המידעון המלא


 

מידעון מס' 119

 • חוזר 1- פס"ד גדבאן - רשימת היישובים הזכאים להטבות מס פוגעת בשיוויון ועל כן תשונה
 • חוזר 2- חוזר מ"ה 2/2012 :התרת ניכוי הוצאות בהיעדר אסמכתאות
 • חוזר 3- הוראת פרשנות 2/2012 בנושא קבלת החזר מע"מ בגין חובות אבודים
 • חוזר 4- עדכון טופס מ"ה מס' 150 :הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ

לקריאת המידעון המלא


 

מידעון מס' 118

 • חוזר 1- תיקון 190 לפקודה: שינוי משמעותי במיסוי קצבאות, משיכות מקופת גמל ועוד
 • חוזר 2- מסלול סיוע להגדלת הפריון של מפעלים שעיקר מכירותיהם בישראל
 • חוזר 3- פס"ד מנסור - פטור ממס לנכה יינתן אף אם פעילותו אינה בהכרח פיזית ונוכחותו בעסק מצומצמת
 • חוזר 4- פס"ד ברק גז בע"מ - הבחנה בין מכירת זכויות הפצה לבין מכירת מוניטין
 • הודעה
  1. דחיית מועד דיווח ניכויים מקוון לשלישון הראשון של שנת 2012

לקריאת המידעון המלא


 

מידעון מס' 117

 • חוזר 1- תיקון מס' 42 לחוק מע"מ
 • חוזר 2- פס"ד עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל - דיור מוגן אינו בגדר שכירות למגורים לעניין הפטור ממע"מ
 • חוזר 3- דחייה אפשרית של ניצול נקודות זיכוי בגין תואר אקדמי בתחום עיסוק הטעון התמחות
 • חוזר 4- האמנות למניעת כפל מס עם גיאורגיה ודנמרק נכנסו לתוקף ביום 1.1.2012

לקריאת המידעון המלא


 

מידעון מס' 116

 • חוזר 1- פס"ד מלכיאלי - חישוב נפרד לא ייערך כשקיימת תלות בין הכנסות של בני זוג
 • חוזר 2- פס"ד ירון כהן פיננסים בע"מ - מס התשומות בגין הוצאות משפט שהוצאו במסגרת הליך פלילי יותר בניכוי
 • חוזר 3- פס"ד גריידי - הוצאות אש"ל שלא הוצאו בפועל ייחשבו כהכנסת עבודה בידי העובד

לקריאת המידעון המלא


 

מידעון מס' 115

 • חוזר 1- ניכוי דמי חבר ודמי טיפול מקצועי מהשכר
 • חוזר 2- פס"ד מלונות צרפת - אימתי יסווגו ציוד ואביזרים כמיטלטלין לצורך חישוב מס רכישה
 • חוזר 3- פס"ד ניאגו - סיווגה של חברה זרה כחברה תושבת ישראל
 • עדכון
  1. תקן חשבונאות מס' 29 לא יחול בקביעת ההכנסה החייבת גם בשנים 2010 ו- 2011

לקריאת המידעון המלא 

מידעוני המיסים 2011

מידעון מס' 114

החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011

לקריאת המידעון המלא


מידעון מס' 113

 • וזר 1 – צמצום הפטור ממס רווח הון לתושבי חוץ במכירת ניירות ערך הנסחרים בישראל ובעסקאות עתידיות
 • חוזר 2 – עדכון הוצאות אש"ל לתקופה שמיום 1.3.2009 ועד ליום 31.12.2010
 • חוזר 3 – זקיפת שווי הסעה לעובדים וחבות במס שכר ומס מעסיקים בגינה
 • חוזר 4 – נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל

לקריאת המידעון המלא


מידעון מס' 112

 • חוזר 1 –תיקון תקנות ניכוי המס במקור מניירות ערך ומעסקאות עתידיות
 • חוזר 2 – שותפות בעלת פעילות השכרה איננה בגדר איגוד מקרקעין
 • חוזר 3 – שינויים בחוקי המס בקפריסין

לקריאת המידעון המלא


מידעון מס' 111

 • חוזר 1 – תיקון מס' 185 לפקודת מס הכנסה: שינוי מקיף בכללי המיסוי של הלוואות בין חברתיות ובין צדדים קשורים
 • חוזר 2 – תיקון מס' 71 לחוק מיסוי מקרקעין: פטור ממס לדירת מגורים שאינה מזכה ופטור ממס לדירת מגורים מזכה אחת לשמונה שנים
 • חוזר 3 – פס"ד שרל שבטון - פטור ממס לנכה בשל הכנסות מפריסת מענקי פרישה בכל אחת משנות הפריסה
 • תזכורת – שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) עומד בשנת 2011 על 3.8%

לקריאת המידעון המלא


מידעון מס' 110

 • חוזר 1 – תיקון 41 לחוק מס ערך מוסף: מועד החבות במע"מ בידי נותן שירותים שמחזור עסקאותיו עד 15 מיליון ₪ ייקבע על בסיס מזומן
 • חוזר 2 – הודעת רשות המיסים בנוגע לנקודות זיכוי לתושב חוזר
 • חוזר 3 – החלטת מיסוי מקרקעין מס' 4253/11 :הגדרת "איגוד מקרקעין"
 • הודעות- 1) רשות המיסים הודיעה כי לא יחול שיעור מס מופחת על מענק בגין שינוי מבני
   2) מכרז תחרותי חדש לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל

לקריאת המידעון המלא


מידעון מס' 109

 • חוזר 1 – חיוב הכנסות דמי שכירות ששולמו בדרך של ביצוע שיפורים במושכר
 • חוזר 2 – פטור בקבלת מלגה בתקופת לימודים או מחקר במוסד לימוד ומחקר
 • חוזר 3 – פס"ד עיריית מעלה אדומים - אופן חישוב הוצאות הרכב שיותרו בניכוי הינו בגדר חזקה הניתנת לסתירה
 • הודעה- ברכישת זכות במקרקעין מקבלן עד ליום 30.6.2011 לא תחול חובה לתשלום מקדמה

לקריאת המידעון המלא


מידעון מס' 108

 • חוזר 1 – הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2011 :היקף תחולת חזקת התא המשפחתי
 • חוזר 2 – מס תשומות בגין דמי ניהול נכס שהוכח כי יפיק עסקה עתידית חייבת יותר בניכוי
 • חוזר 3 – סיווג פעילות בניירות ערך סחירים כהונית

לקריאת המידעון המלא


מידעון מס' 107

 • חוזר 1 – תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין
 • חוזר 2 – תזכורת : תיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון – מעבר לדין החדש
 • חוזר 3 – פעילויות שטח המסתיימות בלינה ייחשבו כ"אגב לינה " וייהנו משיעור אפס
 • חוזר 4 - סיווג הלוואה לחברה קשורה כהפסד עסקי
 • הודעה - כל בקשה לפריסת שבח תטופל אצל מנהל מיסוי מקרקעין

לקריאת המידעון המלא


מידעון מס' 106

 • חוזר 1 – פס"ד שריג אלקטריק - הוצאות ריבית והפרשי הצמדה שנבעו מחוב מס הכנסה ניכויים מותרות בניכוי
 • חוזר 2 – פס"ד חיים ניסים - מס מופחת על מענק הפרטה לעובדים
 • חוזר 3 – חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה)
 • חוזר 4 - הצעת חוק: אי תחולת הוראות מחירי העברה על עסקאות אשראי מסוימות
 • הודעה - דרישת רשויות המס לספק מידע על הכנסות ונכסים מישראלים רבים השוהים בחו"ל

לקריאת המידעון המלא


מידעון מס' 105

חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

לקריאת המידעון המלא


מידעון מס' 104

הרפורמה בחוק עידוד השקעות הון

לקריאת המידעון המלא