This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

הטמעת ניהול סביבתי

צוות המחלקה לניהול סביבתי מספק ליווי מקיף לכלל האספקטים הכרוכים בהטמעת ניהול סביבתי ושיפור הביצועים הסביבתיים בחברות וארגונים.


ניהול סביבתי – תוצאות כלכליות

ההתעוררות האזרחית, התקשורתית והרגולטורית בכל הנוגע לנושאי הסביבה, מוכיחה כי כל ארגון חייב למסד את הניהול הסביבתי בעבודתו. ניהול סביבתי נועד לייעל ביצועים תפעוליים (ובכלל זה חיסכון בחומרי גלם, התייעלות אנרגטית וצמצום צריכת המים), במטרה להפחית בעלויות. אך מעבר לכך, הטמעת ניהול סביבתי מקיף בעבודת הארגון תתרום גם להיערכות טובה יותר לרגולציה ותקדם את הארגון להשגת יתרון תחרותי, תוך חיזוק האמון של מחזיקי העניין במטרותיו ומוצריו. מחלקת ניהול סביבתי של חברת הייעוץ BDO Consulting Group, מורכבת מצוות מקצועי בעל ניסיון רב בליווי חברות וארגונים מובילים והובלתם לשיפור הביצועים הסביבתיים.

ליווי מקיף לכל אורך התהליך

המחלקה מציעה ליווי מקיף בהטמעת ניהול סביבתי בארגון, החל משלב זיהוי הסוגיות המהותיות לארגון וניטור ביצועיו, דרך קביעת מדיניות ונהלים, וכלה בגיבוש תהליכי עבודה והטמעת תהליכי שיפור חוצי ארגון. תהליכים אלו כוללים ליווי לשילוב היבטי אחריות תאגידית ברכש, ניהול ודיווח טביעת רגל פחמנית, ניהול סביבה, LCA, יישום תקנים מתקדמים (ת"י 10000, ISO14001, SA8000, ת"י 50001), מנגנונים לניהול רגולציות חומרים, ניהול סיכוני חברה וסביבה (ESRM) ובחינת אפקטיביות השקעה בקהילה. המחלקה להטמעת ניהול סביבתי ליוותה ומלווה חברות וארגונים ממגוון סקטורים בשיפור ביצועיהם הסביבתיים, בהם: טבע, מקורות, בנק הפועלים, בנק דיסקונט, סקיילקס קורפוריישן בע"מ, HP-אינדיגו, י.ח. דמרי, איתוראן, המשרד להגנת הסביבה, משרד האוצר, משרד אנרגיה ועוד.

מבחר שירותים לשיפור הביצועים הסביבתיים

המחלקה להטמעת ניהול סביבתי מעניקה ללקוחותיה סל שירותים מקיף, המספק מענה מלא לכלל האספקטים הכרוכים במדיניות והטמעת ניהול סביבתי בארגון.

שירותי המחלקה כוללים:

  • הערכת השפעות סביבתיות מהותיות – לרבות התייחסות לסוגיות מהותיות לסקטור ולתחום הפעילות, זיהוי פרקטיקות מיטביות, אבחון פנים-ארגוני של ביצועים סביבתיים וזיהוי הציפיות של מחזיקי העניין
  • ניהול סיכונים סביבתיים וחברתיים  - בחינת סיכונים חברתיים וסביבתיים העשויים להוות סיכוני מוניטין לתאגיד, תוך התייחסות לאזורי השפעה מהותיים ביחס לליבת הפעילות העסקית
  • ניהול סביבתי תאגידי – המתבסס על אבחון סביבתי אסטרטגי, מיסוד מבנה ארגוני, אפיון והגדרת מדדי ביצוע, וקביעת יעדים ארוכי טווח, הכנת נהלי עבודה, הקמת תשתית דיווח ובקרת ביצועים וליווי בהתעדה לת"י 14001
  • דיווח סביבתי – לגופים ומסגרות מקומיות ובינלאומיות, כגון הרשות לני"ע, מערך רישום גזי החממה הישראלי, CDP, אנליסטים בינלאומיים, מענה לשאלוני הלקוחות (חו"ל) ועוד
  • התמודדות עם שינוי האקלים – לרבות ניתוח מדרך פחמני בכל המכלולים, ליווי בגיבוש אסטרטגיה אקלימית, ניתוח פוטנציאל ויעדים רב שנתיים, פיתוח מודעות הנהלה ועובדים, וליווי בתכנון ויישום יוזמות להפחתת פליטות גזי החממה
  • ניהול צריכת אנרגיה – ניתוח פרופיל אנרגיה בעבודת הארגון, גיבוש מדיניות ויעדים רב שנתיים, ניתוח והטמעת מערכות מדידה, ליווי בקבלת מענקים למטרות התייעלות אנרגטית ובקרת תהליכי ניהול אנרגיה
  • ליווי בתהליכי רכש ירוק –  שילוב פרמטרים סביבתיים ברכש, באמצעות עריכת ניתוח עלות-תועלת (סביבתי וכלכלי) וליווי במיסוד תהליכי עבודה חוצי ארגון, המסייעים להטמעת החשיבה הסביבתית ברכש

    צור קשר עם המומחים שלנו