This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

בניית אסטרטגיות של קיימות ומדיניות אחראית

הקבוצה מלווה את הארגונים המובילים במשק בבניית אסטרטגיות קיימות אפקטיביות ויישומן בליבת הפעילות העסקית.

אסטרטגיית קיימות כבסיס עסקי

אסטרטגיית קיימות ואחריות תאגידית מהווה חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה העסקית של הארגון; ביכולתה לספק מענה לסיכונים והזדמנויות אשר עומדים בפני הארגון, לזרז התייעלות וחדשנות ולקדם ביצועים עסקיים.  

היבטי קיימות ואחריות תאגידית נוגעים בכל אחת מיחידות החברה העסקית. תכנית אסטרטגית אפקטיבית לתחום הקיימות מציגה בפני הארגון מתווה לטיפול מיטבי בהזדמנויות ובסיכונים הניצבים בפניו ומתרגמת אותם לתוכניות עבודה ביחידות השונות לרבות הרכש, שיווק, משאבי אנוש, מחלקה משפטית ותפעול, תוך הגדרת יעדים ותהליכי מדידה ובקרה על הביצועים.

 

שירותי הקבוצה בתחום זה:

  • סקירות ענפיות וזיהוי נושאים מהותיים לפעילות הארגון;
  • אבחון ומיפוי הזדמנויות וסיכונים בפעילות הארגון – איתור והבנת הנושאים המהותיים לפעילות הארגון, המוגדרים כסיכון או כהזדמנות;
  • פיתוח אסטרטגיית אחריות תאגידית ארגונית וגיבוש תכניות עבודה ליישומה;
  • כתיבת מסמכי מדיניות ופרסומם לציבור- גיבוש ופרסום מסמכי מדיניות מהווים קפיצת מדרגה ברמת השקיפות של הארגון, כלי פנים וכלפי חוץ. הקבוצה מסייעת ללקוחותיה לנסח ולתקשר מסמכי מדיניות בנושאי גיוון תעסוקתי, זכויות אדם, ניהול שרשרת אספקה ורכש אחראי, מדיניות תרומה לקהילה ועוד, המהווים נגזרת של התכנית האסטרטגית;
  • הטמעת תהליכי התייעלות וחדשנות- המספקים מענה לסיכונים והזדמנויות שזוהו;  
  • ליווי חברי דירקטוריון, הנהלה וצוותי היגוי- בהטמעת אסטרטגית הקיימות.

צרו קשר עם המומחים שלנו