This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

הכנת חברות להנפקה

חברות לקראת הנפקה בארץ ובחו"ל נדרשות למיסוד תהליכי העבודה מובנים מושתתי בקרות במסגרתם.

לצורך מיסוד תהליכי העבודה אנו מבצעים אבחון מעמיק של תהליכי עבודה ושל היחידות הארגוניות השונות בארץ ובחברות בנות ויחידות בעולם, מזהים את החולשות בתהליכי העבודה, מאפיינים תהליכי עבודה מובנים מושתתי בקרות ונותנים דיווח לגוף המלווה בדבר קיום תהליכי עבודה מובנים ובקרות במסגרת תהליכי העבודה.

 

קיימות ארבע סוגי בקרות המוטמעות במסגרת תהליכי עבודה:

  • בקרה מונעת – כלי המונע מבעוד מועד מפעולה שאינה רצויה לקרות.
  • בקרה מגלה – כלי שמטרתו לגלות פעולות לא רצויות שהתרחשו כך שיתאפשר לארגון לתקן אותן לאחר מעשה.
  • בקרה מתקנת – בקרה שמטרתה לתקן באופן אוטומטי פעולות לא רצויות לאחר מעשה.
  • בקרה מפצה – בקרה שמטרתה לתת מענה במקום שבו הבקרה אינה חזקה דייה.

הבקרות המובנות מהוות את הבקרות היעילות ביותר למניעת פעולות לא מורשות במסגרת פעילויות הארגון. יחד עם זאת, במקרים שונים לא ניתן משיקולי עלות תועלת להטמיע בקרות מובנות במסגרת התהליכים. במקרים אלו נלווה ונסייע לאפיין בקרות אחרות בצורה של בקרות מגלות, מתקנות או מפצות לצורך דיווח על קיומן בדרך כלל לגופים המלווים את החברה בתהליך ההנפקה.

 

שירות הכנת חברות להנפקה בארץ ובבורסות זרות בחו"ל כולל:

  • הטמעת תהליכי עבודה מובנים בחברות לצרכים פנימיים וצרכי גופים זרים המלווים את החברות בחו"ל.

  • מיסוד בקרות במסגרת תהליכי עבודה קיימים.
  • הקמת תוכניות מנע רגולטוריות נדרשות (אכיפה מנהלית, תוכנית ANTI FRAUD ועוד).
  • כתיבת נהלי עבודה לפי דרישות הגוף המלווה.