Script in top of BODY : Script in bottom of BODY:
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

פסק דין מוגוגו – עיצוב מוצר, ללא זכות יוצרים רשומה, אינו "נכס בלתי מוחשי" פטור ממע"מ

04 דצמבר 2019

אייל רובין , שותף, ראש אשכול המיסים |
טארק דיביני , שותף, מיסוי תאגידים, מיסוי נדל"ן |

בפסק דין מוגוגו (ע"מ 49963-03-17) נדונה השאלה האם פעילות של פיתוח ועיצוב מערכות מזנונים (BUFFET) מודולריות המיוצרות ונמכרות בחו"ל תחויב במע"מ בשיעור אפס תוך התרת קיזוז מס תשומות.

חברת מוגוגו בע"מ, עוסקת בפיתוח ועיצוב מערכות מזנונים. מנהל מע"מ הוציא לחברה, שומת תשומות תוך שלילת קיזוז מס תשומות בפעילות החברה. לטענת החברה, פיתוחן ועיצובן של המערכות מבוצע בישראל, איתור המקורות לחומרי הגלם, רכישתם וייצור המערכות מבוצע בווייטנאם ומכירת המערכות נעשית בארצות הברית. לטענתה, מועבר על ידה נכס בלתי מוחשי לחו"ל לצורך יישומו והטמעתו בייצור המערכות, השיווק והמכירה, כאשר התשומות שמושקעות על ידה בישראל, משמשות לייצוא אותו קניין רוחני. לגישתה, פעילות זו מהווה מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ החוסה תחת שיעור מס אפס לפי סעיף 30(א)(2) לחוק מס ערך מוסף, ומשכך מס התשומות המשמשות לעסקאות אלו מותר בניכוי. החברה טוענת, כי הערך המוסף ללקוחותיה ברכישת המערכות לעומת שולחנות הגשה רגילים טמון בפיתוחם ובעיצובם הייחודי המוטמעים בהם ושמקורם בישראל ולכן מדובר בייצוא נכס בלתי מוחשי. כמו כן, לגישת המומחה שהובא מטעמה, תרומת הוצאות הפיתוח והעיצוב המוטמעים לתוך המערכות היא דומיננטית ומכרעת ליצירת ההכנסות והרווחים הגבוהים במיוחד של החברה, ולגישתו לשם כך יש לבחון את הוצאות הפיתוח אל מול סך המכירות של החברה כדי להעריך את מידת התרומה של רכיב הפיתוח לפעילותה, להכנסותיה ולרווחיה.

לטענת מנהל מע"מ, הייצור והמסחר במוצרי החברה לא נעשה בישראל, ומרכיב העיצוב שהוטמע בשולחנות לא משמעותי כלל. כמו כן, עסקאות המערערת אינן משקפות מכירה של נכס בלתי מוחשי, להבדיל ממכירת תוכנה. נוסף על כך, גם אם היה מדובר במכירת רכיב בדמותו של נכס בלתי מוחשי, הרכיב העיקרי בעסקת המכירה, מבחינת המהות והעלויות, הוא השולחנות הפיזיים ולא העיצוב והתכנון.

בית המשפט קיבל את עמדת רשויות מע"מ וקבע כי יש לשלול קיזוז מס תשומות בנסיבות אלה, שכן בהתאם לעקרון ההקבלה, ניכוי תשומות יותר ככל שהתשומות שימשו לעסקה החייבת במע"מ. עם זאת, עקרון ההקבלה איננו מוחלט, ואחד החריגים לו הוא חיוב במס עסקאות בשיעור אפס. במקרה זה מתאפשר לעוסק לנכות את מס התשומות אף ללא חיוב מקביל במס עסקאות. בית המשפט קבע, כי על סמך חומר הראיות ומכלול הנתונים שהוצגו בפניו נראה, כי מדובר בשולחנות הגשה בהם מוטמע אלמנט עיצובי וטכנולוגי. אלא שבנכסים מוחשיים רבים מוטמע רכיב עיצובי. כך למשל, לא ניתן לומר כי בעת רכישת מכונית אפשר לראות את אותו אדם כרוכש של נכס בלתי מוחשי. כלומר, אותו אדם רכש את המוצר המוחשי, את המכונית, אשר פועלת ומעוצבת באופן מסוים, כפועל יוצא של הטכנולוגיה והעיצוב המוטמעים בה, לרבות רכיבים המוגנים בזכויות קניין רוחני. בית המשפט קבע כי בצדק ציין מנהל מע"מ, כי החברה לא הציגה הסכמים כלשהם המעידים על מכירת רכיב בלתי מוחשי כלשהו ללקוחותיה, והחברה אף לא הציגה שרטוטים ברי הגנה לפי חוק זכות יוצרים או עיצובים אשר מוגנים במדגם רשום, שכן "קטלוגים" המיועדים ללקוחות, אינם עונים על דרישה זו. לאור זאת קבע בית המשפט כי אין מדובר במכירת נכס בלתי מוחשי, ודינו של הערעור להידחות.

 

צרו קשר עם המומחים שלנו למיסים >>