Script in top of BODY : Script in bottom of BODY:
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מידעון אשכול המסים – גיליון מס' 188

23 ינואר 2019

אייל רובין , שותף, ראש אשכול המיסים |
טארק דיביני , שותף, מיסוי תאגידים, מיסוי נדל"ן |

קוראים נכבדים,

במידעון 188 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:

 

הודעות:

 1. רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2018
  רשות המיסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2018, בהתאם להוראות סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה. בשנת 2018 פורסמו 7 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה בלבד ולא פורסמו כלל עמדות חדשות בתחומי המיסוי העקיף (מע"מ ומכס). יוזכר כי תחולת החבות בדיווח במס הכנסה הינה על מי שנקט עמדה חייבת בדיווח, שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליוני ₪ באותה שנת מס או על 10 מיליוני ₪ במהלך ארבע שנים. דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח במסים עקיפים (מע"מ או מכס) יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליוני ₪ באותה שנת מס או על 5 מיליוני ₪ במהלך ארבע שנים.
   
 2. עדכון שיעורי הריבית לפי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2019
  ביום 30.12.2018 פורסמו ברשומות הודעות שר האוצר לעדכון שיעורי הריבית לפי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה. בהתאם להודעות, שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה הינו 3.41% ואילו שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה הינו 2.56%.
   
 3. הנחייה מכוח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודה
  ביום 24.12.2018 פרסמה רשות המיסים הנחייה מכוח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה. בהתאם להנחיה, רשות המיסים תאפשר למעסיקים, במסגרת חישוב המענק הפטור, להגדיל את המשכורת החודשית האחרונה לעובדים אשר משכורתם החודשית האחרונה נמוכה מסכום התקרה הקבועה בסעיף עד ל-150% מהמשכורת האחרונה או לתקרה הקבועה בסעיף, לפי הנמוך מביניהם, ללא הפניית העובד למשרד השומה. יודגש כי בכל מקרה סכום המענק הפטור ממס לא יעלה על סך של 12,380 ₪ לכל שנת עבודה. כמו כן, יובהר כי הנחיה זו לא תחול במקרים בהם מענק הפרישה משולם לעובד שהינו בעל שליטה או לעובד שהוא קרוב למעסיק או לבעל השליטה בו, ובמקרים אלו יש להפנות את מקבלי המענק למשרדי השומה. 

 

חוזרים:

חוזר 1 – חוזר מס הכנסה מספר 19/2018 – עסקה למכירת זכויות בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים

ביום 31.12.18 פרסמה רשות המיסים את חוזר מס הכנסה מספר 19/2018 העוסק בעסקאות למכירת זכויות בתאגיד הכוללות תמורה שתועבר למוכר במועד מאוחר מיום החתימה על הסכם המכירה. מטרת החוזר הינה להנחות לגבי אופן דיווח ההכנסה לצורכי מס באותם המקרים בהם התבצעה מכירת נכס מסוג זכויות בתאגיד כאשר התמורה שנקבעה כוללת תמורה עתידית (בין תמורה וודאית ובין תמורה מותנית) וכן לקבוע עקרונות נוספים בכל הקשור לעסקאות כאמור.

קרא/י עוד

חוזר 2 – רכישה עצמית של איגרות חוב נסחרות על ידי חברת בת וייחוס הרווח לצורכי מס ממכירתן על ידיה לחברת האם

בפסק דין חכ"ל (ע"מ 1742-09-13) הסוגיה שבמחלוקת הייתה האם את הרווח מרכישה עצמית של איגרות חוב סחירות שנרכשו ונמכרו על ידי חברה בת יש לייחס לחברת האם (המנפיקה) או שמא לחברת הבת (הרוכשת). בית המשפט קבע, בין היתר, כי מעורבותה של החברה האם, הן בקבלת החלטות והן במימון הפעילות, אינה מצדיקה את ייחוס תוצאות הרכישות והמכירות של אגרות החוב על ידי החברה הבת לחברת האם.

קרא/י עוד

חוזר 3 – חבות במס רכישה בגין רכישת חלק מבניין

בפסק דין רון באור (ו"ע 45682-01-17) נדונה השאלה כיצד תחושב זכאותו של רוכש חלק מבניין מגורים (באופן בו יש לרוכש חלק בלתי מסוים במספר דירות מגורים) ליהנות מההקלה הקבועה בחוק מיסוי מקרקעין למי שרוכש דירת מגורים ראשונה.

קרא/י עוד

 

צור קשר עם המומחים שלנו למיסים