Script in top of BODY : Script in bottom of BODY:
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מידעון אשכול המסים – גיליון מס' 178

22 מרץ 2018

הודעה:

חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018

ביום 18.3.2018 פורסם חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 אשר קובע כי חברה או שותפות תהיה זכאית לנכות הוצאות שהיו לה להנפקת מניות או יחידות השתתפות, לפי העניין, הנרשמות למסחר בבורסה בישראל, בשנה שבה בוצעה ההנפקה. הוראת השעה תחול על הנפקה של מניות ויחידות השתתפות שהונפקו בבורסה בישראל החל מיום 1.1.2018 והיא תהיה בתוקף עד ליום 31.12.2020.

חוזרים:

חוזר 1 – הסדרי מיסוי לקרנות הון סיכון וקרנות השקעה פרטיות (פרייבט אקוויטי)

ביום 14.3.2018 פרסמה רשות המיסים את חוזר מס הכנסה 9/2018 בעניין מיסוי קרנות הון סיכון ואת חוזר מס הכנסה 10/2018 בעניין מיסוי קרנות השקעה פרטיות (פרייבט אקוויטי), המפרטים את התנאים לקבלת הסדר מיסוי מכוח סעיף 16א לפקודת מס הכנסה. יובהר כי סעיף 16א לפקודת מס הכנסה מסמיך את שר האוצר להחזיר מס לתושב חוץ שחיובו בישראל יביא למיסוי עודף מעבר למס במדינת מושבו. שימושו של הסעיף בא לידי ביטוי באישורים המונפקים על ידי רשות המסים ובכללם גם ביחס להכנסותיהן של קרנות הון סיכון וקרנות פרייבט אקוויטי המשקיעות בהשקעות מזכות ובהשלכה גם על הכנסותיהם של המשקיעים בהן הנובעות מהשקעות בישראל.

קרא/י עוד

חוזר 2 – מועד חזרתו של תושב חוזר ותיק ומיסויו

בפסק דין יהודה תלמי (ע"מ 24557-02-15) נתגלעה בין הצדדים מחלוקת לגבי יישום הוראת סעיף 14(א) לפקודת מס הכנסה המקנה פטור ממס למשך 10 שנים על הכנסותיו של יחיד שהיה לעולה חדש או תושב חוזר ותיק, ובלבד שהכנסות אלו הופקו או נצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל.

קרא/י עוד

חוזר 3 – היפרדות אנגליה מהאיחוד האירופי – עדכון סטטוס

לאחר שהפעילה רשמית את סעיף 50 המורה על עזיבת האיחוד האירופי, תצא בריטניה מהאיחוד האירופי במרץ 2019.

קרא/י עוד

חוזר 4 - שינוי סיווגם של מלכ"רים הניגשים למכרזים המיועדים ל"עוסקים"

רשות המיסים פרסמה ביום 11.1.2018 החלטה בדבר שינוי סיווגם של מוסדות ללא כוונת רווח הניגשים למכרזים מ"מלכ"ר" ל"עוסק מורשה".

קרא/יעוד


צור קשר עם המומחים שלנו למיסים