Script in top of BODY : Script in bottom of BODY:
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מידעון אשכול המסים - גיליון מס' 187

26 דצמבר 2018

אייל רובין , שותף, ראש אשכול המיסים |
טארק דיביני , שותף, מיסוי תאגידים, מיסוי נדל"ן |

קוראים נכבדים,

במידעון 187 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:

הודעות:

 1. הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 14/2018 – השמדת מלאי
  ביום 11.11.2018 פרסמה רשות המיסים את הוראת ביצוע 14/2018 העוסקת בהשמדת מלאי שתחולתה הינה מיום פרסומה. הוראת הביצוע קובעת כי כאשר בכוונתו של נישום להשמיד מלאי, עליו להודיע על כך בכתב 30 יום מראש לפקיד השומה שיחליט, לפי העניין, אם להיות נוכח בזמן השמדת המלאי. כמו כן, בסמוך להשמדת המלאי, על הנישום לערוך פרוטוקול הכולל את האופן והסיבות להשמדת המלאי ואת פרטי הטובין המושמדים. פרוטוקול השמדת המלאי יישמר כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום לשנת המס בה בוצעה ההשמדה. נישום שהניח את דעתו של פקיד השומה שפעל לפי האמור בהוראת הביצוע, יהיה זכאי להפחתת שווי המלאי המושמד לצורכי מס.
  להוראת הביצוע 14/2018 לחץ כאן.
   
 2. הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 17/2018 – החוק לצמצום השימוש במזומן
  החוק לצמצום השימוש במזומן צפוי להיכנס לתוקפו ביום 1.1.2019 ולכן ביום 4.12.2018 פרסמה רשות המיסים את הוראת ביצוע 17/2018 העוסקת בחוק לצמצום השימוש במזומן. חוק זה קובע הגבלות על תשלום במזומן במטבע ישראלי או מטבע זר, הן על המשלם והן על המקבל, בין אם מדובר בעוסקים ובין אם באנשים פרטיים. החוק גם קובע הגבלות על שימוש בשיקים וכן חובת דיווח על אמצעי התשלום בידי רוכש זכות במקרקעין.
  לחוזר מס הכנסה 17/2018 לחץ כאן.
   
 3. סעיפים 3(ה) ו-3(ה3) לפקודת מס הכנסה בעניין הפקדות המעסיק לקופת גמל
  ביום 29.10.2018 פרסמה רשות המיסים הודעה בעניין הפקדות מעסיק לקופת גמל בהתאם לסעיפים 3(ה) ו-3(ה3) לפקודה אשר קובעים כי יראו סכומים ששילם מעסיק לקופת גמל בעבור עובדו, העולים על התקרות הקבועות באותם סעיפים, כהכנסת עבודה בידי העובד במועד התשלום לקופת הגמל. בהודעה הובהר כי לאור השינויים בגובה המשכורת מדי חודש, מעסיקים יהיו רשאים לערוך חישוב חודשי מצטבר בהתאם לחודשי העבודה שבעדם בוצעו ההפקדות באותה שנת מס. בהתאם לכך, סכום ששילם המעסיק לקרן השתלמות ייחשב אצל העובד כ"הפקדה מוטבת", ובלבד שהמעסיק דיווח ביחס לכל אחד מהחודשים שבגינם בוצעה הפקדה לחשבון העובד. ככל שהמעסיק לא יעביר דיווח כאמור, המעסיק או העובד יהיו רשאים לפנות לקרן ההשתלמות בבקשה לייחוס ההפקדות בהתאם לחודשים שבגינם בוצעו.
   
 4. הוצאות בגין "שירותי משרד" בבתי קפה
  ביום 15.11.2018 פרסמה רשות המיסים הודעה בקשר לסיווג הוצאות כ"שירותי משרד", בה נקבע כי הוצאות בעבור "שירותי משרד" יוכרו בניכוי הן במס הכנסה והן במע"מ רק כאשר מדובר במשרד בו מנהל הנישום / העוסק את עיסוקו או משלח ידו דרך קבע או כאשר מדובר במקום ששימושו העיקרי הינו משרד, כגון חללי עבודה משותפים. עוד הובהר בהודעה כי הוצאות בגין שהות בבתי קפה, מסעדות וכיוצ"ב אינן נכנסות להגדרת "שירותי משרד".

 

חוזרים:

חוזר 1 – חוזר מס הכנסה מספר 18/2018 – תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים

ביום 5.12.18 פרסמה רשות המיסים את חוזר מס הכנסה מספר 18/2018 העוסק בתחולת הוראות סעיף 102 לפקודה בכלל, ובתחולת הוראות "המסלול ההוני" בפרט על הקצאת מניות ואופציות לעובדים. בהתאם לחוזר, תכניות תגמול שתנאי ההבשלה הקבועים בהן אינם תנאים מדידים באופן מדויק וכן תכניות בהן ההבשלה מותנית ב"אקזיט" של החברה או בהנפקת החברה בבורסה – אינן מקיימות את תנאי הסף לקיום תנאי "המסלול ההוני". מכיוון שתחולת הוראות החוזר הינה גם לגבי הקצאות שבוצעו בעבר, נקבע כי במהלך תקופה של 180 יום ממועד פרסום החוזר, תוכלנה החברות לשנות את תנאי ההבשלה ביחס לאופציות אשר טרם הגיע מועד הבשלתן, באופן שיעמדו בהוראות החוזר, וזאת בהתאם להוראות שנקבעו בחוזר לעניין השלכות תיקון תנאי ההבשלה. בעקבות פרסום חוזר זה, מתבקשות החברות להן תכניות תגמול מהסוג הנדון בחוזר, לבחון את עמידתן בהוראות החוזר.

קרא/י עוד

חוזר 2 – הוראת פרשנות מספר 14/2018 – החבות במע"מ של שירותים הניתנים ל"ארגון בינלאומי" לצורך קיום "כנס בינלאומי" בישראל

ביום 1.11.18 פרסמה רשות המיסים את הוראת פרשנות מספר 14/2018 שעניינה החבות במע"מ בגין שירותים הניתנים ל"ארגון בינלאומי" לצורך קיום "כנס בינלאומי" בישראל. הוראת פרשנות זו נועדה להקל ולהבהיר את התנאים להחלת מע"מ בשיעור אפס בשל מתן שירות לארגון בינלאומי לשם קיום כנס בינלאומי בישראל וכן לפרט את סוגי השירותים הזכאים למע"מ בשיעור אפס.

קרא/י עוד

חוזר 3 – מס בגרמניה בגין רווח הון לבעלי מניות זרים ממכירת חברות המחזיקות בנדל"ן

לאחרונה פורסמה טיוטת חוק בגרמניה לפיה רווחי הון שינבעו לבעלי מניות זרים, יחידים או חברות, ממימוש מניות של חברות זרות אשר מחזיקות, במישרין או בעקיפין, בנדל"ן בגרמניה יהיו חייבים במס בגרמניה.

קרא/י עוד

צרו קשר עם המומחים שלנו למיסים