This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

סקר עובדי קבלן 2021 של BDO

10 פברואר 2021

שרון ויטקובסקי- טביב , שותפה, ראש מגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים RAS, BDO Consulting |

 

בקצרה

בדקנו ומצאנו: העסקת בודק שכר מקטינה את ההפרות בגין העסקת עובדי קבלן בעשרות אחוזים ובכך מקטינה משמעותית את הסיכון לארגונים . סקר BDO לשנת 2021 מצביע על שיפור במצבם של עובדי הקבלן. במאמר הבא נציג את ממצאי הסקר.

 

בשנת 2012 נכנס לתוקפו "החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011" אשר ביקש להסדיר את תנאי ההעסקה של עובדי הקבלן, עקב הפרות חוזרות ונשנות של תנאי העסקתם. לראשונה, הוטלה אחריות על תנאי העסקתם גם על החברה המזמינה את השרות.

עשור עבר מאז, וזו הזדמנות עבורנו לבדוק באמצעות סקר מקיף מה קרה בשוק – כיצד הדבר השפיע על חברות והאם החוק שינה במשהו את מצבם של עובדי הקבלן. הסקר נערך בשנים 2013 עד היום בקרב עשרות לקוחות, מזמיני שירות המעסיקים קבלני שמירה ואבטחה, ניקיון והסעדה, וכלל מאות קבלנים ואלפי עובדים.
 

לפני שנתפנה לתוצאות הסקר, כדאי לפרט מהם עיקרי החוק ובמי הוא נוגע.
 

אחריות מזמין השרות

בתנאים מסוימים מזמין שירות של ניקיון, הסעדה או שמירה, אחראי גם לתנאי העסקתם של עובדי קבלן העובדים בשירותו, במקרה שזכויותיהם הופרו על ידי החברה בה מועסקים, באופן שהוא עצמו ייחשב כמי שהפר את תנאיהם.
 

חשיפה לעיצומים ולתביעות

במקרה של הפרת הזכויות, מזמין השרות חשוף לעיצום כספי כאילו היה מעסיקם של עובדים אלו באופן ישיר. במקרים מסוימים הוא אף יהיה חשוף גם לתביעה אזרחית ולקנס כספי מכוח אחריותו הפלילית להפרת החוק.

כדי להגן על עצמם מפני הפרות, בחרו חברות חיצוניות רבות להעסיק "בודקי שכר" – מקצוע שנוצר ועוגן בחוק, ואשר נועד להתמודד עם בחינת סיכוני השכר שלהן.
 

המסקנה: בודקי שכר מגינים עליכם מפני הפרות
 

ראשית, בדקנו את מידת האפקטיביות של בודקי השכר בהגנה על החברה החיצונית. התוצאות שקיבלנו הן חד משמעיות: העסקת בודק שכר מקטינה את ההפרות בגין העסקת עובדי קבלן בשיעור ממוצע של 45%. המשמעות היא צמצום משמעותי של הסיכון הקיים לארגון.

עוד מעניין לגלות כי בודקי שכר לא רק מגינים מפני החוק, אלא גם "גומלים" חברות חיצוניות מהתקשרות עם קבלנים. כך, מספר הקבלנים המועסקים אצל מזמיני השירות ירד ב-40% בעקבות בדיקות בודק שכר, במיוחד כאשר מדובר היה בקבלנים מפירי חוק. ירידה משמעותית אף יותר בשיעור של כ-65% ניתן לראות בקרב מזמיני שירות שהעסיקו מעל 10 קבלנים.

עוד נמצא כי בודקי השכר לא השפיעו על רק על התנהלות החברות המעסיקות, אל גם על החברות הקבלניות. בקרב אלה שההתקשרות עמם נמשכה, נמצאה לאורך השנים ירידה של מעל 60% במספר ההפרות וירידה גדולה אף יותר בהפרות מקבוצה ג', שבגינן הקנס למזמין השירות הוא הגבוה ביותר.

עד כמה השפעתם של בודקי השכר היתה דרמטית על החברות הקבלניות, נוכל למצוא גם בנתון הבא:  אצל קבלנים חדשים, שטרם נבדקו על ידי בודק שכר, נמצאה קפיצה בין השנים בשיעור של עד 80% במספר ההפרות הכולל כשחלק ניכר מהן הינן הפרות מקבוצה ג'.

רו"ח שרון ויטקובסקי טביב, שותפה בכירה, ראש מגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים ((RAS ומיוזמות הסקר מסכמת:

"תוצאות הסקר מלמדות כי מאז שחוקק החוק להסדרת הזכויות של עובדי הקבלן, שינה השוק את היחס שלו אל עובדי הקבלן לטובה, ואלה לרוב נהנים כעת מתנאים משופרים בחסות החוק. מעניין לראות שהשינוי משפיע לא רק על החברות המזמינות את השרות אלא גם על החברות הקבלניות עצמן שכעת מבינות שאם לא ישנו מאורחותיהן, הן עלולות לאבד חוזי התקשרות עם הלקוחות. חשוב לא פחות היה למצוא את ההשפעה של בודקי השכר שהם למעשה המרכיב היישומי בחוק שאחראי על ההבדל בין אז להיום. אלה מספקים שרות רב ערך לחברות, המגן עליהם בצורה יעילה מפני העונשים הטבועים בחוק. נדמה לנו שהיום, על רקע המשבר הכלכלי שפוגע בסקטורים רבים במשק, כדאי לחברות יותר מתמיד לערוך בחינה של הסיכונים אליהם הם חשופים במסגרת ההתקשרות שלהם עם גופים שונים וחברות קבלן בפרט."
 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>