This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

הפרות שכיחות של דיני עבודה

15 פברואר 2021

זהר בר דוד טויזר , ראש קבוצת ביקורת פנימית בהתיישבות ותעשייה, BDO Consulting |

בחודש יוני 2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה שאחת ממטרותיו העיקריות היתה להסדיר את נושא העסקת עובדי הקבלן בתחומי השמירה והאבטחה, ניקיון והסעדה ולעשות כל שניתן על מנת לוודא כי לא יפגעו זכויותיהם של עובדי הקבלן.

על פי החוק, תאגידים המתקשרים עם קבלנים להעסקת עובדים בתחומים האמורים, חשופים לתביעות פליליות ואזרחיות ועיצומים כספיים במידה ותשלום השכר לעובדי הקבלן אינו מבוצע בהתאם לחוקי העבודה השונים.

החשיפה קיימת הן לתאגיד והן למנכ"ל התאגיד באופן אישי, ללא אפשרות ביטוח ושיפוי. החוק קובע מספר הגנות שיעמדו לזכותו של מזמין השירות, כאשר אחת המרכזיות שבהן היא ביצוע בדיקות תקופתיות שייערכו על ידי "בודק שכר מוסמך".

אנו מבצעים בדיקות שכר מזה כעשור, בעשרות ארגונים בכלל המגזרים במשק. נציין כי על אף הירידה המשמעותית בכמות ההפרות במהלך השנים ובחומרתן, עדיין בחלק ארי מבדיקות השכר, אנחנו עדיין מוצאים הפרות החוזרות על עצמן.


מהן הפרות דיני עבודה השכיחות ביותר?

ההפרות השכיחות ביותר אותן אנו מוצאים בבדיקות שאנו עורכים הן כדלקמן:

 • היקף שעות נוספות שבועיות (חוק שעות עבודה ומנוחה)

  • הפרה הנושאת קנס מנהלי בגובה 20,160 ש"ח להפרה לעובד. על פי היתר כללי לעבודה בשעות נוספות, מותרת העסקה של עובד עד 12 או 15 שעות נוספות שבועיות במקרה והעובד מועסק במסגרת של 6 או 5 ימים בשבוע בהתאמה. בבדיקות רבות אנו מוצאים חריגות ממסגרת העבודה השבועית המותרת, חריגות המגיעות לעיתים גם ל – 25 עד 29 שעות בשבוע. נדגיש כי גם במקרים בהם התשלום בגין השעות הנוספות מבוצע כנדרש, חריגה מהמסגרת המותרת מהווה הפרה וניתן לקנוס בגינה את החברה.

 • מתן חופשה שנתית לעובדים (חוק חופשה שנתית)

  • הפרה הנושאת קנס מנהלי בגובה 20,160 ש"ח להפרה לעובד. חישוב הזכאות לחופשה שנתית נקבע על פי ותק העובד ומסגרת שבוע העבודה (5/6 ימי עבודה).  מרבית ההפרות מבוצעות בחישוב הזכאות הניתנת לעובד המועסק במסגרת 6 ימים בשבוע אולם, מקבל לפי מסגרת העסקה של 5 ימים בלבד או לחילופין בחישוב הזכאות לעובדים המועסקים בחלקיות משרה.

 • צבירה וניצול ימי חופשה (חוק חופשה שנתית)

  • הפרה הנושאת קנס מנהלי בגובה 20,160 ש"ח להפרה לעובד. על העובד לנצל 7 ימי חופשה רצופים לכל הפחות בכל שנה קלנדרית. ב-87% מהמקרים הנבדקים אנו מוצאים הפרות של סעיף זה כאשר לרוב ההסבר שניתן הוא ש"לא ניצן לאלץ עובד לצאת לחופש". הסבר זה, כמובן אינו עומד במבחן החוק.

 • גמול שעות נוספות (חוק שעות עבודה ומנוחה)

  • הפרה הנושאת קנס מנהלי בגובה 20,160 ש"ח להפרה לעובד. גמול שעות נוספות צריך להיות מחושב הן ברמה היומית והן ברמה השבועית (עם השלמת 43 שעות עבודה שבועיות). מבדיקות שאנו עושים עולה כי במרבית המקרים משולם גמול שעות נוספות באופן יומי כנדרש אולם, ישנה התעלמות מגמול שעות נוספות עם השלמת 43 שעות עבודה רגילות. קרי, החישוב מבוצע רק ברמה היומית ולא ברמה השבועית.

 • העברת סכומים שנוכו משכר העובד (חוק הגנת השכר)

  • הפרה הנושאת קנס מנהלי בגובה 35,280 ש"ח להפרה לעובד. החוק קובע כי יש להעביר סכומים שנוכו למי שלו יועדו (קרן פנסיה ופיצויים, ביטוח לאומי, מס הכנסה)  תוך 30 ימים ו/או אם יש הוראה הקובעת מועד קצר יותר מיום תשלום השכר או העברת הסכומים  באיחור. במקרים לא מעטים אנו מוצאים כי סכומים מועברים לייעודם לאחר 40 ימים ואף יותר.

 • הפרשות לפנסיה ולפיצויים (בהתאם לצווי ההרחבה)

  • הפרה הנושאת קנס מנהלי בגובה 35,280 ש"ח להפרה לעובד. שיעור ההפרשות ומועד תחילת ההפרשות נקבע בהתאם לצו ההרחבה הייעודי לאותו ענף (כללי / ניקיון / שמירה / בניה וכיוצ"ב). עיקר ההפרות שאנו מוצאים נובעות מאי הפרשה על רכיבי "חלף עבודה" דוגמת: דמי חופשה, דמי חגים, דמי מחלה ועוד המסתכמים לעיתים במאות שקלים בחודש.

 • תשלום שכר מינימום ותוספת ותק (חוק שכר מינימום)

  • הפרה הנושאת קנס מנהלי בגובה 35,280 ש"ח להפרה לעובד. במקרים רבים אנו רואים שתשלום השכר השעתי לעובד לא מתעדכן בהתאם לשינויים בשכר המינימום במשק. כמו כן, במקרים רבים לא ניתנת תוספת הותק לעובד בשיעור הנדרש בהתאם לוותק העובד בפועל.


האם אכן ניתנים קנסות בגין ההפרות?

מנתוני מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה עולה כי במהלך השנים ניתנו עיצומים כספיים בסכומים של עשרות מיליוני שקלים מידי שנה, כאשר כ-90% מהסכום ניתן בגין אי עמידה בצו הרחבה לפנסיה, בחוק הנגת השכר (אי העברת סכומים שנוכו), בחוק שעות עבודה ומנוחה ובחוק שכר המינימום.


מה ניתן לעשות כדי להימנע מהפרות של דיני העבודה?

במקרים רבים אנו עדים לעובדה שהפרות נגרמות כתוצאה מחוסר ידיעה ו/או חוסר תשומת לב של הקבלן להוראות החוק. כך לדוגמא בחישוב הפרשה לפנסיה ופיצויים, קבלנים רבים לא מכירים את החוק ואת דרך החישוב הנדרשת. דוגמא נוספת ניתן לראות בחישוב שגוי של שעות נוספות.

בדיקת בודק שכר חיצוני מאירה בזרקור את הנקודות הבעייתיות ומספקת את הידע הדרוש לקבלן על מנת לתקן את ההפרה רטרואקטיבית או לכל הפחות למנוע הישנותה. ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>