This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

דוחות כספיים תמציתיים ביניים לדוגמה ליום 30 ביוני 2021

08 אפריל 2021

אנו מתכבדים להגיש עבורכם דוגמה למבנה של דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 30 ביוני 2021, ערוכים בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 34 דיווח כספי לתקופות ביניים (IAS 34) ולהוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים").
   
בנוסף לפרק הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים, הובאו גם הפרקים בדבר מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד לתקנות דוחות תקופתיים ודוחות פרופורמה ביניים לפי תקנה 38ב לתקנות דוחות תקופתיים.

 

לקישור לדוחות הכספיים לדוגמה >>
 

דיווח רבעוני לעומת דיווח חצי-שנתי

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה ערוכים במתכונת דיווח רבעונית ליום 30 ביוני 2021 לשם המחשת מספרי ההשוואה האפשריים בדוחות ביניים רבעוניים. חברה שהיא תאגיד קטן שלא הנפיק איגרות חוב לציבור, שמדווחת על בסיס חצי-שנתי בהתאם לתקנה 5ד(ב)(5) לתקנות דוחות תקופתיים, נדרשת לבצע את ההתאמות הנדרשות לדיווח חצי שנתי ביחס למוצג בדוחות כספיים לדוגמה אלה.

השינויים העיקריים בדוחות כספיים תמציתיים ביניים לדוגמה אלה ביחס לדוחות כספיים תמציתיים ביניים לדוגמה 2020

רפורמת שיעור ריבית עוגן (שלב שני) – תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים, תקן חשבונאות בינלאומי 39 מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה, תקן דיווח כספי בינלאומי 7 מכשירים פיננסיים: גילויים, תקן דיווח כספי בינלאומי 4 חוזי ביטוח ולתקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות (להלן: "התיקונים") שנכנסו לתוקף: התיקונים מהווים שלב שני ואחרון לאופן הטיפול במעבר העתידי של ישויות להסדרים פיננסיים הכוללים ריביות עוגן אלטרנטיביות, חלף ריביות העוגן הנהוגות עד כה, כחלק ממהלך גלובלי, למעבר לריביות עוגן המבוססות במידה רבה יותר על מחירי עסקאות. היישום לראשונה של התקן בא לידי ביטוי בביאור המדיניות החשבונאית (ביאור 2.2.1)

ויתורים על דמי שכירות הקשורים למגפת הקורונה (COVID-19) לאחר 30 ביוני 2021 – תיקון ל-IFRS 16: בדוחות לדוגמה ניתן גילוי, במסגרת ביאור המדיניות החשבונאית (ביאור 2.2.2), ליישום מוקדם של התיקון שפורסם בחודש מרץ 2021, המאריך את התקופה שבה חוכרים יוכלו להשתמש בהקלה הפרקטית לאור מגפת הקורונה (COVID-19) מטיפול בוויתורים כתיקוני חכירה. במסגרת התיקון המקורי שפורסם במאי 2020 היה ניתן להשתמש בהקלה רק לגבי ויתורים בדמי שכירות שמתייחסים לתקופה שעד ליום 30 ביוני 2021 (בכפוף לעמידה גם בתנאים האחרים הנדרשים). בתיקון הוארכה תקופה זו לגבי ויתורים בדמי שכירות שמתייחסים לתקופה שעד ליום 30 ביוני 2022 (בכפוף לעמידה בתנאים האחרים הנדרשים).

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה מהווים דוגמה לצורך המחשה בלבד של כללי הגילוי וההצגה בהתאם להוראות IAS 34 ותקנות דוחות תקופתיים.
 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>

 

 

 


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה ובין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח האחרונים גובר.