This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

דוחות כספיים תמציתיים ביניים לדוגמה ליום 30 ביוני 2018

29 מרץ 2018

לקוחות נכבדים,

אנו מתכבדים להגיש עבורכם דוגמה למבנה של דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 30 ביוני 2018, ערוכים בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 34 דיווח כספי לתקופות ביניים (IAS 34) ומקיימים את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים").

בנוסף לפרק הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים, הובאו גם הפרקים בדבר מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד לתקנות דוחות תקופתיים ודוחות פרופורמה ביניים לפי תקנה 38ב לתקנות דוחות תקופתיים.

 

קישורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה ליום 30 ביוני 2018:

לקובץ WORD

לקובץ PDF

 

דיווח רבעוני לעומת דיווח חצי-שנתי

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה ערוכים במתכונת דיווח רבעונית ליום 30 ביוני 2018 לשם המחשת מספרי ההשוואה האפשריים בדוחות ביניים רבעוניים. חברה שהיא תאגיד קטן שלא הנפיק איגרות חוב לציבור, שמדווחת על בסיס חצי-שנתי בהתאם לתקנה 5ד(ב)(5) לתקנות דוחות תקופתיים, נדרשת לבצע את ההתאמות הנדרשות למוצג בדוחות כספיים לדוגמה אלה.

 

שינויים עיקריים

להלן פירוט השינויים העיקריים בדוחות כספיים לדוגמה אלה ביחס לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה ליום 30 ביוני 2017.

יישום לראשונה של תקנים חדשים

הדוחות הכספיים לדוגמה הותאמו בשל הכניסה לתוקף של:

  • תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים
  • תקן דיווח כספי בינלאומי 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות
  • תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 40 נדל"ן להשקעה – העברות של נדל"ן להשקעה
  • פרשנות מספר 22 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי עסקאות במטבע חוץ ותמורה מראש

 

גילוי בדבר השפעות יישום IFRS 16 חכירות

בחודש דצמבר 2017 פרסמה רשות ניירות ערך את עמדת סגל חשבונאית מספר 19-2: גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16, שבה היא מתארת את המידע שהיא מצפה מחברות, שצפויות להיות מושפעות מהותית מהיישום לראשונה של IFRS 16, לתת לו גילוי בקשר להשפעות הצפויות של יישום IFRS 16, שייכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2019.

 

נזכיר כי בהתאם לעמדה החשבונאית של סגל רשות ניירות ערך, חברות נדרשות להשלים את הגילוי להשפעה הכמותית של IFRS 16 לכל המאוחר במסגרת הדוחות הכספיים ביניים ליום 30 ביוני 2018. ראו גם ביאור 2(ד)(1) לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה.

 

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה מהווים דוגמה לצורך המחשה בלבד של כללי הגילוי וההצגה בהתאם להוראות IAS 34 ותקנות ניירות ערך. ייתכן ויידרשו התאמות, שינויים או הוספות לדוחות לדוגמה אלה לאור תקנים חדשים, החלטות רשות ניירות ערך וכיוצ"ב, שפורסמו לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

 

בברכה,

המחלקה המקצועית

BDO